14 zasad zarządzania jakością wg Edwardsa Deminga

09:38 Artur Mydlarz 0 Comments


Edwards Deming ikona zarządzania jakością, zdefiniował 14 zasad, które pozwalają osiągnąć zadowalające wyniki. Zasady te odegrały znaczącą rolę w trakcie transformacji Gospodarki Japońskiej. Przełożenie na Polski – Andrzej Blikle. Czternaście zasad ma zastosowanie wszędzie: w małych i dużych organizacjach, firmach usługowych i produkcyjnych, a także w wewnętrznych wydziałach firm.

1. Buduj stałe dążenie do doskonalenia produktów i usług, by stać się konkurencyjnym, nie dać się wyprzeć z rynku i tworzyć miejsca pracy. 

2. Przyjmij filozofię nowej ery w gospodarce. Zachodnie kierownictwa firm muszą się obudzić, by podjąć wyzwanie, muszą się nauczyć nowych obowiązków i przejąć przywództwo w dążeniu do zmian. 

3. Porzuć kontrolę dla zapewnienia jakości. Eliminuj (statystyczną) kontrolę jakości na rzecz two-rzenia jakości wraz z produktem. 

4. Porzuć praktykę wybierania dostawców według najniższej ceny. W zamian za to minimalizuj koszt całkowity. Dla każdego z zakupywanych produktów zwiąż się z jednym tylko dostawcą. Do-konaj tego przez budowanie długoterminowych relacji lojalności i zaufania. 

5. Stale doskonal system produkcji i usług, aby podnieść jakość i wydajność, i w ten sposób trwale obniżyć koszty. 

6. Wprowadź instytucjonalną zasadę szkolenia pracowników. 

7. Buduj przywództwo. Celem nadzoru powinno być niesienie pomocy ludziom i maszynom w lep-szym wykonywaniu przez nich pracy. Należy zrewidować dotychczasowe metody nadzoru za-równo kierownictwa, jak i pracowników pierwszej linii. 

8. Usuń strach, aby każdy mógł efektywnie wykonywać swoją pracę dla firmy. 

9. Usuń bariery pomiędzy wydziałami. Ludzie z laboratoriów, biur projektowych, działu sprzedaży i produkcji powinni pracować jak jedna drużyna, tak by potrafili przewidywać problemy, jakie moż-na napotkać zarówno w fazie wytwarzania, jak i przy użytkowaniu produktu lub usługi. 

10. Porzuć slogany, upomnienia i cele typu „zero defektów” lub „nowy poziom wydajności”. Takie za-klęcia budują jedynie sprzeciw, ponieważ istota niskiej wydajności i niskiej jakości pracy leży po stronie systemu, a więc poza zasięgiem pracowników (co więcej, leżą one w zasięgu kierownic-twa, przyp. mój). 

11. (a) Eliminuj normy produktywności na poziomie produkcji. Zastąp je przywództwem. (b) Eliminuj zarządzanie przez cele (MBO). Eliminuj zarządzanie przez liczby i cele numeryczne. Zastąp je przywództwem. 

12. (a) Usuń bariery, które pozbawiają szeregowego pracownika prawa do odczuwania dumy z wy-konywanej pracy. Odpowiedzialność przełożonego powinna dotyczyć jakości, a nie gołych liczb. (b) Usuń bariery, które pozbawiają kierownictwo prawa do odczuwania dumy ze swojej pracy. To oznacza m.in. odejście od rocznych ocen i zarządzania przez cele. 

13. Stwórz solidny program edukacji i samodoskonalenia. 

14. Zaangażuj wszystkich w program transformacji firmy. Transformacja to zajęcie dla wszystkich.