Przygotowanie brzegów elementów do spawania

18:38 Artur Mydlarz 0 Comments

Na podstawie normy:
PN-EN 29692 (PN-ISO 9692) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania.
Spawanie powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem elementów przeznaczonych do spawania. Powierzchnie i brzegi elementów przeznaczonych do spawania powinny być wyczyszczone z farby, rdzy lub zgorzeliny walcowniczej do gołego metalu, na szerokości co najmniej 30-50 mm od linii złącza oraz dodatkowo powinny być suche. Powłoki produkcyjne zabezpieczające powierzchnie przez korozją w trakcie elementów mogą pozostać na powierzchniach spawanych pod warunkiem że nie wywierają szkodliwego wpływu na spawanie.

Lokalne utwardzenie powierzchni brzegów przeznaczonych do spawania, wywołane cięciem nożycą gilotynową, powinno być usunięte obróbką mechaniczną na grubości ok. 1-2mm lub odpowiednią obróbką termiczną.

Części składowe złącza powinny być złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek. Możliwe jest usunięcie zbyt dużego odstępu brzegów przed ich napawaniem.
Brzegi elementów łączone spoiną czołową powinny być tak ukształtowane i ustawione z takim odstępem, aby powstała spoina z odpowiednim przetopieniem. W tablicy 1 przedstawiono sposoby przygotowania brzegów do spawania łukowego elektrodami otulonymi, spawania łukowego w osłonie gazowej i spawania gazowego, wraz z odpowiednimi wymiarami, stosowanie do rodzaju zastosowanej spoiny czołowej. Zalecane tam kształty rowków z jednej strony umożliwiają łatwy dostęp elektrody do ułożenia warstwy graniowej podczas spawania z drugiej strony pozwalają na wykonanie spoiny przy najmniejszej objętości dodawanego stopiwa. Mała objętość spoiny minimalizuje pracochłonność wykonania, ilość zużytego stopiwa na jednostkę długości spoiny a także zmniejsza naprężenia skurczowe i odkształcenia w spoinie powstające po jej zakrzepnięciu.

Tablica 1.Oznaczenie spoin i przygotowanie brzegów do spawania według PN-EN 29692
(większy obraz po kliknięciu)