Wykres CTP i CTPc - czas temperatura - przemiana

10:39 Artur Mydlarz 0 Comments

Wykres CTP (CTP: czas-temperatura-przemiana) –  prezentacja danych, dotycząca obróbki termicznej materiałów inżynierskich, głównie stali.

Wyróżnia się wiele rodzajów tego typu wykresów, m.in.:

CTPc – prezentujący zmianę struktury przy ciągłym chłodzeniu materiału,
CTPi – prezentujący zmianę struktury przy chłodzeniu materiału z wytrzymaniem izotermicznym,
CTPc-S – prezentujący zmianę struktury przy chłodzeniu materiału w warunkach spawania[1]
Charakterystycznym przykładem zastosowań wykresów CTP jest planowanie procesu hartowania stali.


Wykresów tych używa się do określania parametrów jakie trzeba zadać w kolejnych etapach obróbki cieplnej (np. szybkość chłodzenia, temperatura i czas wygrzewania), aby uzyskać pożądaną strukturę (właściwości) obrabianego materiału (np. strukturę metalu). W tym celu nanosi się na wykres siatkę linii np. chłodzenia ciągłego. Na tej podstawie można ustalić jakie fazy (mieszaniny) i w jakich ilościach będą występowały po skończeniu zabiegu. Ilość danego składnika zależy wprost proporcjonalnie od długości odcinka przecinającego dany obszar.
Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego.. Warszawa: WNT, 2000