Najważniejsze zmiany i wymagania ISO 9001 : 2015 Zarządzanie Systemami Jakości

06:14 Artur Mydlarz 0 Comments

Tekst normy przeredagowano w taki sposób, aby była łatwiejsza do stosowania przez firmy usługowe. Termin „wyrób" zastąpiono terminem „wyroby i usługi", który uwzględnia wszystkie kategorie danych wyjściowych (sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały przetworzone). Wyodrębnienie usług ma na celu podkreślenie różnic w stosowaniu niektórych wymagań w odniesieniu do wyrobów i usług. Cechą usług jest przynajmniej częściowa realizacja danych wyjściowych we współpracy z klientem.

Tam gdzie jest to możliwe, sformułowania normy zmieniono tak, aby ograniczyć bezwzględny charakter niektórych wymagań, które były zaczerpnięte z praktyki sektora poza usługowego.

Większy nacisk położono  na osiąganie zgodności wyrobów i usług z wymaganiami oraz zadowolenie klienta.


Bardzo szczegółowy tekst znajdziecie Państwo na stronie PKN: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-w-iso-9001-2015

W przypadku chęci podyskutowania tematu zapraszam do zadawania pytań amydlarz@wp.pl 

ISO9001:2015 ISO9001 2015

Filozofia 5S to nie tylko porządek

19:35 Artur Mydlarz 0 Comments

1. SEIRI – posortuj.
2. SEITON – usystematyzuj.
3. SEISO – wyczyść.
4. SEIKETSU – standaryzuj.
5. SHITSUKE – utrzymaj.

Głównym celem 5S jest podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w połączeniu ze zwiększeniem produktywności[5]. Jest to jedno z podstawowych narzędzi lean management (szczupłego zarządzania). Duże znaczenie 5S w tej koncepcji wynika z przekonania, że czystość, porządek i dobra organizacja miejsca pracy mają zasadniczy wpływ na produktywność, stabilność procesów oraz wyeliminowanie marnotrawstwa (mudy). Uczy także pracowników dyscypliny niezbędnej do utrzymania standardów.

W literaturze anglojęzycznej 5S jest czasem określane jako utrzymanie porządku (housekeeping), jednak uważa się, że takie podejście jest zbyt wąskie gdyż nie oddaje potencjału tego narzędzia dla usprawniania działalności organizacji.


5S może zostać wdrożone zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w organizacjach z sektorów usługowych. Jest zwykle jednym z pierwszych narzędzi wdrażanych w trakcie transformacji lean gdyż angażuje wszystkich pracowników, ułatwia wdrożenie kolejnych narzędzi szczupłego zarządzania jakich jak TPM, SMED, kanbany i praca standaryzowana, a wprowadzone zmiany i udoskonalenia są od razu widoczne.